Принципи гуманістичної психології

реферат

Теорія самоактуалізації А. Маслоу

Теорія особистості Абрахама Маслоу (1908-1970) будується на основі дослідження психічно зрілих, прогресивних, творчих людей, що утворять так звану "зростаючу верхівку" суспільства.

Наукове середовище, що вплинуло на теорію Маслоу, значне і різноманітне. Проживаючи в Нью-Йорку, він зустрічався й учився в таких видатних учених як А. Адлер, Е. Еріксон, Е. Фромм, К. Гольдштейн, К. Хорні, М. Мід, М. Вертгеймер.

Наукові стремління Маслоу були багатогранні. Він займався питаннями поводження приматів з позицій Біхевіоризму-(від англ. behaviour, biheviour - поводження) напрямок в американській психології ХХ ст., що заперечує свідомість як предмет наукового дослідження і зводить психіку до різних форм поводження, зрозумілих як сукупність реакцій організму на стимули зовнішнього середовища.

А. Маслоу критично відносився до психології того часу, що вивчала психіку людини в основному на патологічному матеріалі. Він же припускав займатися тільки здоровими людьми. Як і багато інших гуманістичних психологів, Маслоу вважав, що психічне потрібно розглядати як єдине ціле, уникаючи проведення "аналізу по одиницях". Одне з центральних місць у теорії Маслоу займає проблема: мотивація - спонукання, що викликають активність організму і визначають її спрямованість. По своїх проявах і функціях у регуляції поводження мотивуючі фактори можуть бути розділені на три самостійних класів:

При аналізі питання про те, чому організм взагалі приходить у стан активності, аналізуються прояви потреб і інстинктів як джерел активності.

Якщо вивчається питання, на що спрямована активність організму, заради чого зроблений вибір саме цих актів поводження, а не інших, досліджуються насамперед прояви мотивів як причин, що визначають вибір спрямованості поводження.

При рішенні питання про те, як, яким чином здійснюється регуляція динаміки поводження, досліджуються прояви емоцій, субєктивних переживань і установок у поводженні субєкта.

Відмовляючись від психоаналітичної інтерпретації потреб і мотивів, він формулює положення, відповідно до якого соціальність укладена в самій природі людини і виступає як її біологічно обумовлена властивість. Агресивні дії, що спостерігаються в суспільстві, і вчинки людей, риси жорстокості викликані не природою, а антигуманними умовами виховання і життя особистості, деякими традиціями властивими Соціуму - (від лат. socium - загальне, спільне) велика, відносно стійка сукупність (група) людей, що характеризується єдністю умов їхньої життєдіяльності у визначених істотних відносинах і внаслідок цього, виявляється в спільності культури.).

Мотивація як рушійна сила розвитку особистості розглядалася ним як тенденція, що порушує психічну рівновагу індивіда. Саме таке порушення Гомеостазис. Як окремий механізм можна виділити нервово - психічний гомеостаз, за рахунок якого забезпечується збереження і підтримка оптимальних умов функціонування нервової системи в процесі реалізації різноманітних форм діяльності.

Самоактуалізація - (від лат. actualis - дійсний, дійсний) - прагнення людини до можливо більш повного виявлення і розвитку своїх особистісних можливостей. Самоактуалізація визначалася Маслоу як прагнення людини бути тою, ким вона може бути. Поняття самоактуалізації займає провідне місце в його концепції.

Не дивлячись на те, що потреба людини бути тою, ким вона може бути, є уродженою, вона залишається потенційною доти, поки для її актуалізації не виникнуть особливі умови. Такою умовою є задоволення всіх інших (базових) потреб індивіда: фізіологічних потреб, потреб у безпеці і захисті, любові і повазі. "Якщо всі потреби виявляються незадоволеними, і в організмі домінують фізіологічні потреби, то всі інші можуть стати просто неіснуючими чи бути перенесеними на задній план". Незадоволення базальних бажань веде до неврозів і психозів.

У більш пізніх роботах положення про послідовність задоволення потреб було переглянуто і доповнене наступним тезою: якщо в минулому потреби індивіда в безпеці, любові і повазі були цілком задоволені, вона знаходить здатність непохитно переносити позбавлення в цій сфері й актуалізувати себе незважаючи на несприятливі умови. Основними складовими психічного здоровя особистості є:

прагнення бути усім, чим людина може бути,

прагнення до гуманістичних цінностей.

Існують позитивна і негативна сторони самоактуалізації, де остання веде до крайнього індивідуалізму й автономії. При позитивній стороні самоактуалізації деяка відносна незалежність від навколишніх, властива здоровій особистості, зазвичай, не свідчить про відсутність взаємодії з ними; це значить лише те, що в такого роду контактах мета особистості і її власна природа є головними детермінантами.

Потреба в самоактуалізації по Маслоу - вроджена потреба. Важливою умовою функціонування здорових людей він вважає відчуженість від соціального оточення, коли оцінка свого поводження здійснюється на основі самосхвалення, що не потребує в зовнішніх нагородах і покараннях.

Теоретичні висновки поширюються і на розуміння ролі психотерапії. На його думку, психотерапевтична діяльність має необмежені можливості, але може бути корисна тільки з погляду корекції, вона не здатна повернути те, що було втрачено людиною протягом багатьох років. Велике психотерапевтичне значення він приписує самоактуалізації, граничним переживанням, вихованню і факторам культури. У самому психотерапевтичному процесі серйозна увага приділяється усвідомлюваним аспектам: вихованню і довільній регуляції своїх потенційних можливостей. В ідеалі зміна суспільства бачилася ним як процес, що відбувається під впливом спеціально організованого психотерапевтичного виховання особистості. Він відзначає, що якби психотерапевти мали справу з мільйонами людей у рік, то суспільство, безсумнівно, змінилося б. В останніх роботах його відношення до психотерапевтичної перебудови суспільства змінюється. Воно стає більш скептичним. "Я давно відмовився від можливості поліпшити світ або весь людський рід шляхом індивідуальної психотерапії. Це нездійсненно. Фактично це неможливо в кількісному відношенні. Пізніше я звернувся заради досягнення своїх утопічних цілей до освіти, що повинна бути поширена на весь людський рід".

Делись добром ;)